Våra svenska vägar trafikeras numera av över en halv miljon lätta lastbilar. Av dessa fordon, som i huvudsak används som hantverks- eller budbil, har varannan brister och tre av tio allvarliga fel. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023.

Antalet lätta lastbilar i Sverige har fördubblats sedan millennieskiftet. Det finns numera drygt 600 000 i trafik. Vanligtvis används fordonen som hantverks- eller budbil.

Borde besiktas oftare än personbilar

Under 2023 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 100 000 lätta lastbilar. Av dessa hade varannan (48,3 procent) brister. Det är betydligt högre än bland personbilarna där andelen var 33,6 procent. En förklaring till detta kan vara att lätta lastbilar används som arbets-/bruksfordon i tuffare miljöer och av flera förare samt körs längre sträckor.

Många brister av allvarlig karaktär

Bland de lätta lastbilarna hade merparten, motsvarande 30,5 procent, brister som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan felen har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts. Övriga 17,6 procent hade brister som inte kräver efterkontroll. Ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast och när så är fallet får fordonet användas som vanligt.

I likhet med personbilar är de vanligaste bristerna hjulsystem, bromssystem och belysningssystem, men med fler anmärkningar. En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen lätta lastbilar med brister steg med 0,5 procentenheter, från 47,8 till 48,3 procent.