Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för den omdiskuterade bussterminalen vid Slussen. Det innebär att detaljplanen står fast, och att Mark- och miljööverdomstolens beslut inte kan överklagas. Domen hade överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av ett antal fastighetsägare och föreningar. I överklagandena har yrkats att detaljplanen ska upphävas. Som skäl har anförts att den valda lokaliseringen inte är lämplig – särskilt med hänsyn till brand- och säkerhetsrisker och att klagandenas egendomsskydd enligt regeringsformen kränks, att planen inte är tillräckligt tydligt utformad samt att riksintressen och kulturvärden hotas.