Under 2022 har antalet allvarliga olyckor i bantrafiken minskat något. Enligt officiell statistik från Trafikanalys inträffade totalt 47 allvarliga olyckor vid järnväg, spårväg och tunnelbana. Det är en nedgång med 3 olyckor jämfört med föregående år. 2022, tillsammans med 2020 och 2016, utmärker sig som åren med det lägsta antalet olyckor under hela 2000-talet.

Majoriteten av bantrafikolyckorna sker i järnvägstrafiken. Under 2022 inträffade 34 av de 47 olyckorna vid järnvägen. Det är en ökning med 4 olyckor jämfört med 2021. I spårvägstrafiken minskade antalet olyckor med 6 jämfört med året innan, och endast 10 olyckor rapporterades. Vad gäller tunnelbanan så minskade antalet olyckor med 1 jämfört med 2021, totalt inträffade 3 olyckor där.

Självmordshändelser är vanligare än olyckshändelser inom bantrafiken, särskilt vid järnvägen, totalt inträffade 86 stycken under 2022. Vilket är en minskning med 9 stycken jämfört med 2021.

Det är fler män som omkommer i bantrafiken än kvinnor, både vid olyckor och självmordshändelser.