Swedavia redovisar ett förbättrat rörelseresultat för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2022. Detta tack vare en fortsatt återhämtning på flygmarknaden, trots osäkerhet i omvärlden och en svagare ekonomi. Rörelseresultatet uppgick till 157 miljoner kronor, vilket är en ökning med 110 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 613 miljoner kronor vilket är en förbättring med 23 procent jämfört med föregående år. Återhämtningen för resandet fortsatte under kvartalet, men mattades av något i slutet av perioden.

Under kvartalet reste drygt 9 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Under perioden januari – september har närmare 25 miljoner passagerare rest från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2022.

Swedavias nettoomsättning för perioden januari-september ökade 27 procent jämfört med föregående år och uppgick till 4 442 miljoner kronor (3 496). Rörelseresultat för årets första nio månader exklusive omstrukturering, realisationsvinst, nedskrivningar och utrangeringar var positivt och uppgick till 61 miljoner kronor (-221), vilket var 282 miljoner SEK högre jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för juli-september uppgick till 1 613 miljoner kronor (1 311). Rörelseresultatet för perioden juli-september var positivt och uppgick till 157 miljoner kronor (75). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september förbättrades och uppgick till 479 miljoner kronor (306).

Inte riktigt ifatt 2019

Under kvartalet ökade Swedavias intäkter från Commercial Services med 21 procent jämfört med föregående år, till 600 miljoner SEK. Intäkterna ökade mer än uppgången i passagerarvolym vilket främst berodde på ökade kommersiella intäkter per passagerare. Utbudet både i form av destinationer och avgångar har stegvis ökat under perioden januari-september jämfört med samma period 2022, framförallt på Stockholm Arlanda Airport. Sammantaget är utbudet fortsatt på lägre nivåer än 2019. Detta gäller särskilt interkontinentala direktlinjer.