För att sprida kunskap och främja samarbetet i Finland och Sverige anordnar Fairway Forward ett seminarium för grön och hållbar sjöfart den 19 oktober i Göteborg. På schemat för dagen finns best practice case från varje land med fokus på den gröna omställningen, framtidens bränslen, digitalisering och säkra fartyg.

I ett panelsamtal kommer representanter från industrin, akademin och politiken att diskutera säkerhetsläget i omvärlden och hur det påverkar sjöfarten och det maritima klustret.

Nytt för årets seminarium är en workshop som arrangeras av Sveriges maritima kompetenscentrum Lighthouse med temat ”the future of sustainability”. Målet med workshopen är att komma med konkreta förslag på innovation och pilotstudier som resulterar i samverkansstudier mellan Finland och Sverige.

– Det är viktigt att vi samarbetar för att lära av varandra och generera innovationer, samarbete är en hörnsten för sjöfartens konkurrenskraft och framgång. De nordiska länderna leder vägen mot den gröna omställningen inom sjöfartssektorn och Sverige och Finland har särskilt starka kopplingar, genom detta seminarium hoppas vi att flera bra idéer kommer att dyka upp, säger Anders Hermansson, VD, Föreningen Svensk Sjöfart.

– Samarbetet och informationsutbytet mellan Sverige och Finland är viktigt. Finland och Sverige har spetskompetens och kompetenta yrkesmän som är viktiga för den hållbara utvecklingen av det maritima klustret, säger Tiina Tuurnala, VD, Rederierna i Finland.

Fairway Forward är ett samarbetsprojekt mellan det finska och svenska maritima klustret som etablerades i början av 2019.  Syftet med samarbetet att dela bästa praxis och samarbeta för att nå miljö- och klimatmål inom den maritima sektorn. Deltagande organisationer i Fairway Forward är Föreningen Svensk Sjöfart, Svenska Hamnar, Rederierna i Finland, Finnish Marine Industries och Finlands Hamnars förbund, tillsammans med Finlands Hamnoperatörsförbund.

Källa och foto, Svensk Sjöfart