Partiklar från bilars avgaser har skadliga effekter för människan. En studie genomförd i Tyskland visar att 6000 tyskar dör i förtid varje år på grund av utsläpp av kväveoxider (NOx). Det går att jäm- föra med de 3200 människor som förolyckas i trafikolyckor i Tyskland årligen. Beräkningar tyder på att utsläppen från trafiken kostar EU:s medlemsstater hisnande 700 miljarder kronor årligen i form av sjukvårdskostnader. Motsvarande kostnad för Sverige är 56 miljarder årligen, enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Umeå universitet, som också uppskattar att bilavgaser leder till cirka 2800 döds- fall per år. Bara i Stockholms län dör 1000 personer i förtid på grund av luftföroreningar, framför allt från dieselbilar, enligt en analys genomförd av Stockholms miljöförvaltning. Forskare på Lunds universitet har kunnat visa att i Malmöområdet dör sju gånger fler av avgaser än i trafikolyckor.

Insikten om utsläppens skadliga effekter har inneburit att andra länder sänkt sina gränsvärden, det vill säga toleransnivån, för vilka utsläpp som tillåts från en bil. I Sverige går utvecklingen åt motsatt håll, genom att de tillåtna utsläppsnivåerna för svenska bilar kraftigt höjs. Nya generella gränsvärden har införts, och dessa är satta till en nivå som i praktiken gör det omöjligt att upptäcka fordon som släpper ut för mycket skadliga partiklar och ämnen.

Detta betyder alltså att bilar som är miljöskadliga med höga utsläppshalter kommer att godkännas vid besiktningen enligt dagens regelverk. För nya bilar är ribban satt så högt att det i princip är obe- tydligt att ett gränsvärde finns. De nya gränsvärdena blir i praktiken verkningslösa, vilket är en stor förlust för miljön.

Läs mer i Novusrapporten  novusrapport_fordonsbesiktningsbranschen

Källa: Fordons Besiktnings Branschen