En ny rapport från branschorganisationen Svensk Sjöfart visar att sjöfarten drabbats mycket hårt av coronapandemin och att få rederier spår en förändring inom en snar framtid.

Handelssjöfarten transporterar ett vanligt år närmre 90 procent av alla varor till och från Sverige, 30 miljoner passagerare per år till och från svenska hamnar och sysselsätter i Sverige cirka 10 000 personer direkt – sjöfarten är också nödvändig för svensk besöksnäring och industrins konkurrenskraft. Dessutom omsätter den maritima näringen varje år ca 160 miljarder kronor och står för ungefär 2,2 procent av den totala nettoomsättningen i Sveriges näringsliv. Sjöfarten, liksom flera andra delar i klustret, har dock påverkats kraftigt av de restriktioner som coronapandemin medfört.

I Svensk Sjöfarts nya rapport om coronapandemins effekter på sjöfarten menar samtliga färjerederier att man tvingats minska personal under 2020. Cirka 65 procent av de rederier som besvarat undersökningen har minskat sin omsättning, en utveckling som rederierna även bedömer kommer att fortsätta under 2021. Tre rederier bedömer till och med att de kommer att få en minskning mellan 60-70 procent 2021 jämfört med 2020. En stor anledning till den svåra situationen är det minskade antalet passagerare och enligt siffror från Trafikanalys har antalet passagerare till svenska hamnar minskat med -73,6 procent april-juni 2020 jämfört med samma period 2019 samt en minskning med -53 procent juli-september 2020 jämfört med 2019.

Rapporten visar att svenska rederiers förväntningar på det nya året är blygsamma. En stor andel tror på en minskning av passagerare, anställda och frakt. Rederierna bedömer även att de kommer att behöva minska antalet anställda under 2021 med upp till 50 procent.