Har det någon inverkan på interaktionen med bilister om MC-förare använder varselväst? Svaret är ja, enligt en undersökning från VTI. Om motorcyklisten har en polisliknande varselväst inträffar fler oväntade interaktioner som störs på något sätt. Medtrafikanterna reagerar alltså på ett sätt som påverkar trafiksäkerheten negativt.

I takt med att allt fler använder varselväst i trafikmiljön ser SMC ett behov av forskning i frågan. Ökar varselvästen synbarheten? På vilket avstånd? I vilka situationer? Vilken effekt får västen om allt fler använder den? Är det bättre med väst än med en jacka i samma färg? Eller ger en vit eller illgrön hjälm den bästa effekten för ökad synbarhet?

Nu har VTI genomfört en studie för att undersöka hur motorcyklisters interaktion med skyddade trafikanter påverkas av att de använder traditionell varselväst respektive polisliknande varselväst, jämfört med svart MC-ställ. Med hjälp av actionkameror monterade på en motorcyklist som omväxlande körde med svart MC-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst har VTI studerat totalt 237 interaktioner med andra trafikanter. Dessa interaktioner har de sedan kategorieserat beroende på om de skapade problem eller om de påverkade trafiken positivt.

Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad mellan körningarna med svart MC-ställ, traditionell varselväst och polisliknande varselväst om man jämför andelen problemfria interaktioner och icke-problemfria interaktioner.

– Däremot fanns det signifikanta skillnader mellan körningarna inom kategorin icke-problemfria interaktioner, det vill säga interaktioner som störs på något sätt, säger Henriette Wallén Warner, forskare på VTI.

Med polisliknande varselväst skedde fler oväntade icke-problemfria interaktioner. Ett exempel är när en bilist plötsligt saktar ner till laglig hastighet när denne närmar sig.

– Det inträffade alltså fler så kallat oväntade interaktioner som stördes på något sätt då körningen gjordes med polisliknande väst, exempelvis att en bilist avbryter en omkörning, säger Henriette Wallén Warner.

Dessutom inträffade färre icke-problemfria interaktioner som kan relateras till hastighet, exempelvis att en bilist kör om i högre hastighet än tillåtet.

Sammanfattningsvis visar resultaten att användande av polisliknande varselväst ökar andelen oväntade icke-problemfria interaktioner samtidigt som det minskar andelen hastighetsrelaterade icke-problemfria interaktioner.