Idag överlämnar MHF flera tusen namnunderskrifter till stöd för ett lagförslag mot eftersupning till Justitiedepartementet och i samband med det önskar MHF att en lagändring nu äntligen kan komma till stånd.

MHF:s förslag är enkelt och konkret:

Stoppa möjligheten att hävda eftersupning för att försöka bli frikänd från rattfylleri. Det görs genom att införa en ändring i trafikbrottslagen, förslagsvis med den lydelse som var formulerad redan i 2013 års departementspromemoria om eftersupning:

”Den som efter att ha fört ett motordrivet fordon eller en spårvagn inom de närmaste sex timmarna efter färden förtär en alkoholhaltig dryck eller brukar narkotika eller något annat medel som avses i 4 § och då inser eller har skälig anledning att anta att färden kan medföra utredning om rattfylleri, döms till böter eller fängelse i högst sex månader…”