Sedan våren 2022 har Svensk Sjöfart drivit projektet ”Digitaliseringens påverkan på sjösäkerhet och besättningens arbetsmiljö” i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Projektets syfte var att bidra till förståelsen av omfattningen, karaktären och konsekvenserna av incidenter och problem kopplade till införandet av digitalisering och automatisering ombord på fartyg, meddelar Svensk sjöfart i ett pressmeddelande.

Representanter från rederier, myndigheter, akademi samt IT-leverantörer har deltagit i projektet. Christina Palmén, ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart, har varit projektledare för studien.

Flera av Svensk Sjöfarts medlemsrederier har deltagit i projektgruppen, bland annat Rederi AB Eckerö. Sten Rosenqvist, Safety Manager på Rederi AB Eckerö menar att det finns flera utmaningar med utveckling och implementering av digital utrustning ombord på fartyg och att projektet bidragit till att fylla kunskapsluckor inom området. Resultaten i projektets slutrapport visade att operatörerna anser att digitalisering är bra.

När allting fungerar som förväntat sparar det tid, gör arbetet mer effektivt och gör data och information tillgänglig på ett sätt som ett analogt system inte kan. Men resultaten pekade också ut flera områden som är i behov av förbättring, till exempel system som är för komplexa, inte lämpar sig för ändamål, tekniken upplevs som ”omogen” och inte färdigutvecklad, buggar i olika system, man får för mycket information, operatörerna måste anpassa sig till tekniken och ändra hur de arbetar och procedurer för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Resultaten visade också att systemuppdateringar sker utan tidigare varningar och genererar ofta störningar och flera problem, samt att operatörerna efterlyser pålitligt och tillgängligt teknisk support när fel uppträder.

Projektet finansierades med stöd av Trafikverket och avslutades 2023. Trafikverket har beviljat projektgruppen finansiering för ett nytt projekt som kommer djupdyka i frågor gällande supportfunktionerna.

Läs mer om Svensk Sjöfart här  Foto: Svensk sjöfart