Enligt en rapport från TYA visar det sig att åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher. Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat under Corona, men på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor.

Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i den inledande fasen av Coronapandemin, vilket naturligtvis speglar resultatet. 25 procent av åkerierna planerar att anställa de närmaste sex månaderna. Det är positivt men samtidigt en minskning med 19 procentenheter jämfört med 2019. I antal handlar det om 1 600 förare de kommande sex månaderna och 3 000 förare på helåret.

Åkerinäringen har naturligtvis påverkats av covid-19 och många känner en osäkerhet inför framtiden. Samtidigt går vi från extremt höga nivåer de senaste tre åren. Man kan säga att vi är tillbaka på samma nivå som innan högkonjunkturen, säger Lasse Holm, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Stora skillnader

Efterfrågan skiljer sig mycket mellan olika regioner. I Södermanland och Norrbotten är det högtryck, där uppger 53 respektive 48 procent av åkerierna att de planerar att anställa medan motsvarande siffra i Blekinge län är 0 procent.

Hur åkerierna påverkats kan ha att göra med vilken näringsgren som dominerar på orten. Bygg och anläggning, skog och styckegods har i stort sett inte påverkats alls. Medan som exempelvis levererar till industri eller i gränshandeln haft stora utmaningar under pandemin, säger Lasse Holm.

Fortfarande stor efterfrågan

Sedan 2016 har TYA i sin långsiktiga prognos bedömt att det behövs 50 000 nya förare de närmaste tio åren, och den bedömningen kvarstår. Bland annat baserat på den fortsatt höga efterfrågan på godstransporter och den ökande e-handeln.

Transportnäringen är avgörande för att samhället ska fungera, både i dag och i framtiden. Det är viktigt att antalet utbildningsplatser nu får ligga kvar så att vi har tillräckligt med lastbilsförare när utvecklingen vänder igen, säger Lasse Holm.

FAKTA: Kvinnor i branschen

Andelen kvinnor som kör lastbil ökar i årets rapport från 7 till 8 procent. Av de som anställdes förra året var 12 procent kvinnor. Jämfört med 2018 har det tillkommit nästan 700 kvinnor som kör lastbil. Det är troligen en effekt av att fler kvinnor söker sig till transportutbildningarna. Enligt TYAs årliga skolledarenkät är närmare 27 procent av eleverna på gymnasieskolornas yrkesförarprogram kvinnor. Av deltagarna på förarutbildningarna på Komvux är 18 procent kvinnor och på arbetsmarknadsutbildningarna är motsvarande siffra 16 procent.

Mikaela Fungdal fick jobb som lastbilschaufför direkt. Foto: TYA

FAKTA: TYAs Trendindikator 2020

  • 1 038 åkeriföretag besvarade enkäten.

  • Frågorna ställdes under mars och april 2020.

  • 25 procent av åkerierna uppger att de kommer att nyanställa inom sex månader.

  • Sammanlagt behövs 1 600 nya förare i Sverige det närmaste halvåret. På hela året efterfrågas runt 3 000 lastbilsförare av branschen.

  • TYA bedömer att 50 000 förare behövs de närmaste tio åren.