Under det fjärde kvartalet 2023 minskade den hanterade godsmängden i svenska hamnar med 8 procent jämfört med samma kvartal 2022, enligt ny preliminär officiell statistik från Trafikanalys. Totala antalet passagerare minskade även det med 7 procent under samma period. Följande rapport fokuserar på trafiken i svenska hamnar under fjärde kvartalet 2023, och alla jämförelser görs med fjärde kvartalet 2022.

Den totala godshanteringen i svenska hamnar sjönk med 8 procent, från 42,7 miljoner ton till 39,4 miljoner ton. I utrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 8 procent, ned till 33,8 miljoner ton. Det var främst flytande bulk, såsom olja och petroleum, samt gods på lastbilar som drabbades mest.

I inrikes trafik minskade den hanterade godsmängden med 6 procent, och sjönk till 5,6 miljoner ton. Minskningen påverkades framför allt av lasttypen torr bulk, inklusive jord, sten, grus och sand, vilken bidrog till en 19-procentig minskning från 2,5 till 2,0 miljoner ton.

Även minskning av persontrafiken 

Det totala antalet passagerare i svenska hamnar minskade med 7 procent, ned till 4,8 miljoner. Passagerartrafiken ligger nu på under 80 procent av nivåerna före pandemin. I utrikes trafik minskade antalet passagerare med 8 procent, till 4,3 miljoner. Framför allt är det passagerartrafiken till och från Finland som fortsätter att bidra till nedgångarna, med en minskning på 11 procent motsvarande 160 000 passagerare.

I inrikes trafik, huvudsakligen representerad av Gotlandstrafiken, minskade antalet passagerare med 3 procent, till 515 000. Statistiken inkluderar samtliga svenska hamnar med fartyg som har bruttodräktighet om minst 20, som anlöper i kommersiell trafik för att lasta/lossa gods eller lämna/hämta passagerare. Inrikes gods och passagerare räknas dubbelt i redovisad statistik för att mäta den totala aktiviteten i hamnarna, och passagerare på kryssningsfartyg ingår i statistiken.