Omkring 2030 beräknas de nuvarande slussarna från 1916 ha gjort sitt. Den nya slussen är viktigt för handelssjöfart på sträckan Göteborg längs Göta älv till Vänerhamnarna.

Den nya leden byggs i form av tre slussar på en rak linje till skillnad från dagens fyra slussar i två olika etapper. Den är tänkt att gå in från älven någon kilometer norr om nuvarande led och närmare Trollhättefallen för att ansluta till nuvarande led i Bergkanalen vid Olidebron. Bergkanalen breddas från Olidebron till klaffbron. Det skapas en mötesplats för fartyg öster om slusstrappan.

Slussleden går genom naturreservatet Älvrummet och påverkar områden med höga naturvärden och områden med riksintressant kulturmiljö intill Västergärdet  Den norra delen av Bergkanalen som är del av det statliga byggnadsminnet. Enligt uträkning måste fem bostäder lösas in. Trots det anses den förorsaka mindre negativ påverkan än ett utrett sydligt alternativ.

Större slussar

Nuvarande slussar är 89 x 13,5 meter. De fraktfartyg som regelbundet trafikerar farleden är byggda för att utnyttja kapaciteten maximalt. De nya slussarna planeras bli 110 x 17 meter för att möjliggöra större och effektivare tonnage. Det har byggts slussar förr i Trollhättan, den nya slusstrappan blir den fjärde i ordningen. De tidigare slussarna byggdes år 1800, 1844 respektive 1916.

Slussleden får en mötesplats för fartyg. Foto: Trafikverket.