”Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken” är nu ute på remiss.* En av många som har synpunkter är Sveriges MotorCyklister.

Det nya direktivet syftar till att ge stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 23 december 2023, med undantag för bland annat de regler som avser det nya insolvensgarantisystemet. Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, som till vardags förkortas SMC, anser att förslaget innebär en orimlig överimplementering av det reviderade motorfordonsförsäkringsdirektivet, då det gäller vilka som är skadelidande. Detta eftersom förslagsställaren vill inkludera förare av långsamma eldrivna elfordon i trafikskadelagen.

Så här skriver SMC i sitt remissvar: ¨I detta förslag har begreppet skadelidande utökats betydligt till att omfatta även förare av alla typer av lätta elfordon som varken omfattas av den tvingande trafikförsäkringen eller av krav på nykterhet, körkort eller liknande. Förslaget skulle innebära kraftigt ökade kostnader för fordonsägare till registrerade fordon som är skyldiga att betala trafikförsäkring för att bekosta den explosionsartade utvecklingen av förare på lätta elfordon där varken ägare eller förare kommer att behöva ha försäkring, använda skyddsutrustning eller vara alkohol- och drogfri under framförandet.”

Summan av kardemumman är att SMC anser att trafikskadelagen inte ska omfatta lätta eldrivna fordon utan tramp- eller vevanordning (som anges i artikel 1 EU/2021/2118). Istället vill man se att en ny lag om ansvarsförsäkring för lätta eldrivna fordon införs. Alternativt bör trafikskadelagens innebörd om skadelidande ändras utifrån att begreppet endast omfattar tredje part.

Olyckor med elsparkcykel

Det går inte att blunda för att det sker tusentals olyckor med lätta elfordon varje år i Sverige – främst bland yngre. Ett intressant fenomen (värd en egen artikel) är det faktum att påverkan av alkohol eller andra droger är betydligt vanligare bland elsparkcykelförarna än cyklister – framför allt efter mörkrets inbrott. SMC har inför besvarandet av remissen tagit del av en lång rad studier om olyckor med elsparkcykel. Samtliga studier visar att det är singelolyckor som är den dominerande olyckstypen och att det är föraren av det lätta elfordonet som skadas vid olyckan. Man menar att förslaget inte är en lämplig åtgärd då det ger ett okänt antal trafikanter som inte omfattas av motorfordonsförsäkringsdirektivet rätt till ersättning via trafikskadelagen. Istället belönar förslaget trafikanter som varken omfattas av eller bidrar till att bära sina egna kostnader. Om förslaget blir verklighet blir det Transportstyrelsen som avgör vilka som ska få ersättning enligt trafikskadelagen. SMC anser att även om Transportstyrelsen har mandat att avgöra frågan om fordonsslag är det inte Transportstyrelsen som ska avgöra vem eller vilka som är skadelidande och därmed ska omfattas av Trafikskadelagen.

Ökning av lätta elfordon

SMC och Demoskop spår en minst sagt kraftig ökning av nya elfordon. På uppdrag av SMC gjorde Demoskop en undersökning 2020 (baserat på 3500 telefonintervjuer). Antalet personer som var intresserade av en elektrisk motorcykel eller annat eldrivet tvåhjuligt fordon var hela 710 300 personer. Av dessa är 97 600 intresserade av el-MC, resten av andra tvåhjuliga elektriska fordon som inte är trafikförsäkringspliktiga. SMC är övertygade om att vi kommer se en kraftig och snabb ökning av olika typer av lätta elfordon. Resultatet av Demoskops undersökning visar att det måste bli ett krav att alla fordon ska omfattas av trafikförsäkring eller en ny form av ansvarsförsäkring. SMC finner det inte rimligt att belasta ägare till andra registrerade fordon med kostnader för skador som uppstår på grund av förare på oförsäkrade fordon. Redan i dag vet vi att var tredje person som dör på en MC saknar körkort och att 76 procent av dessa förare kör en motorcykel som är olaglig och oförsäkrad. Endast en tredjedel av de körkortslösa personer som skadas svårt på MC under de senaste åtta åren körde en försäkrad motorcykel. I dag betalar MC-ägare höga försäkringspremier för att täcka inte bara sina egna kostnader utan även en stor växande grupp personer som står vid sidan av lagen och inte bidrar till att bära kostnaderna.

 

*Den 24 november 2021 antogs i EU ett direktiv om ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet.

/Johan Rietz