Det är stora utmaningar om mer gods ska flyttas från väg till järnväg. Kapacitetsbristen i det svenska järnvägsnätet pekar snarare på att andelen gods på järnväg kommer att minska. Det märks tydligt på Värmlandsbanan som är Sveriges mest belastade enkelspåriga järnväg, där det är svårt att få plats med nödvändiga godsvolymer redan idag.

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 har låtit Sweco göra en genomlysning av godstrafiken i stråket och titta på vilken betydelse en förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm skulle ha för godstrafiken i Sverige och Norge.

Flaskhalsar

Värmlandsbanan är en flaskhals för godstrafik, det visar den genomlysning av spåret som Sweco gjort. Det är svårt att klara varken den gods- eller den passagerartrafik som det finns behov av. En utbyggnad från enkelspår till dubbelspår skulle påtagligt öka kapaciteten. När man studerat godstransporterna är det stora flöden som går i nord-sydlig riktning. I godsrelationen finns det ett tydligt stråk både öster och väster om Hallsberg. Sedan länge är den västra delen av stråket mellan Oslo och Stockholm också viktig för att koppla samman södra och norra Norge. Dagliga tågförbindelser går mellan Oslo och Narvik via Sverige. En bättre kapacitet och kortare restid för dessa skulle innebära stora vinster också för inrikes transporter i Norge.

Läs mer om Oslo-Sthlm 2.55 här