Svensk järnväg kan förbättras avsevärt genom ett antal konkreta och omedelbara åtgärder. Det visar en ny rapport som presenteras i dag av initiativet Omtag Svensk Järnväg. Åtgärderna kommer, om de genomförs, få snabb och märkbar effekt. De är dessutom samhällsekonomiskt lönsamma och skulle resultera i ett bättre fungerande järnvägssystem – ett järnvägslyft.

– Järnvägen är hårt sliten efter decennier av otillräckligt underhåll. Samtidigt har tågtrafiken ökat kraftigt de senaste 30 åren. Vi är därför i ett läge där svensk konkurrenskraft och tillväxt kräver både kraftfulla åtgärder som ger snabb effekt såväl som planering för stora, långsiktiga investeringar i ökad kapacitet. Låt oss med gemensamma krafter sätta fart på förändringen, säger SJs vd Monica Lingegård som har tagit initiativ till Omtag Svensk Järnväg.

Rapporten ”Järnvägslyftet” är framtagen och skriven av ekonomie doktor Fredrik Bergström och visar att en lång rad åtgärder med hög lönsamhet inte tagits med i den nationella planen för transportinfrastruktur.

– Rapporten listar ett stort antal specifika åtgärder som skulle ge stor effekt på att stärka den svenska järnvägens kapacitet och tillförlitlighet. Dessa åtgärder kan dessutom genomföras på kort tid, säger Fredrik Bergström.

Behovet av investeringar i svensk järnväg är stort. Den så kallade underhållsskulden uppgår till omkring 60 miljarder kronor och fortsätter öka. Rapporten inkluderar ett fyrtiotal åtgärder som bland annat inkluderar effektivare underhåll, regelförändringar och förbättring av befintlig infrastruktur.

Nedan listas några av de övergripande åtgärdsförslagen:

  1. Genomför ett omfattande program för trimningsåtgärder med syfte att öka den svenska järnvägens effektivitet, säkerhet och hållbarhet.
  2. Koncentrera i högre utsträckning underhåll och reinvesteringar till de järnvägsstråk som har störst trafikflöden.
  3. Åtgärda den låga nyttjandegraden av servicefönstren, det vill säga den spårtid som Trafikverket reserverar för genomförande av basunderhåll.
  4. Effektivisera underhållet genom att använda effektiv utrustning och prioritera snabbt genomförande vid upphandling av underhåll.
  5. Låt näringslivets behov få större genomslag i arbetet med att öka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet.

 

Länk till rapporten, läs här