Utan samhällsbyggare stannar tågen i Sveriges transportnav Stockholm-Mälarregionen. 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm, men regionen saknar järnvägstekniska övningsanläggningar. Nu måste staten ta sitt ansvar och satsa på utbildningar för branschens behov, etablera miljöer för innovation och inrätta storregionala kompetensråd inom samhällsbyggnad, skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar om framtidens yrkeshögskola.

– I Stockholm-Mälarregionen finns stora behov av utbildad arbetskraft inom både byggnation och drift av samhällsviktig infrastruktur. Allt från ingenjörer till signaltekniker och spårsvetsare. Men i vår del av landet saknas det anläggningar för att utbilda sig inom de järnvägstekniska yrkena. Sådana anläggningar kräver ofta stora investeringar, som en enskild kommun har svårt att bära. Med tanke på Stockholm-Mälarregionens betydelse för hela landets transportinfrastruktur måste staten ta sitt ansvar och etablera en eller flera järnvägstekniska övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen, säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

– 8 av 10 tåg i Sverige startar eller slutar i Stockholm. Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. Mälardalsrådet har en tydlig plan för hur järnvägen behöver byggas ut, men då måste det också finnas samhällsbyggare som kan göra jobbet. Från staten efterlyser vi en långsiktig planering, satsningar på innovation och stöd till utbildningar som kräver utbildningsmiljöer inom järnvägen, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Stockholm och ordförande för Mälardalsrådets infrastruktursamarbete En Bättre Sits.

Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen, har lämnat ett remissvar till regeringen över betänkandet om framtidens yrkeshögskola (SOU 2023:31). Remissvaret utgår från Mälardalsrådets långsiktiga arbete för fler samhällsbyggare och bättre transporter i Stockholm-Mälarregionen.

– För att utveckla yrkeshögskolan behövs en starkare samverkan mellan alla som jobbar med frågorna. För samhällsbyggare inom infrastruktursektorn skulle Trafikverket kunna ges i uppdrag att inrätta storregionala kompetensråd. Det skulle förbättra samordningen mellan exempelvis bransch, utbildningsanordnare och regioner och göra det enklare att förutse vilken kompetens som behövs. Mälardalsrådet bidrar gärna med underlag och erfarenheter, säger Irén Lejegren (S), Region Örebro län och ordförande i Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning En Bättre Matchning.

Mälardalsrådet
Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser. Läs mer på www.malardalsradet.se